1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy kamery-gorzow (zwany dalej sklepem) prowadzony jest przez: Voltex Electronic. z siedzibą w Gorzowie Wlkp, przy ul. Traugutta 6.
  2. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 66 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Rzeczywiste wygląd towaru może odbiegać od prezentowanego, w szczególności dotyczy to wyglądu opakowań produktu.
  4. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych, chyba, że na stronie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Warunki korzystania z serwisu
  1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
  3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
   • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
   • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu na stałe, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie powyżej.
 3. Ceny
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   • podawane są w złotych polskich,
   • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
  4. Składanie i realizacja zamówień:
  5. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym mogą być składane za pośrednictwem Formularza Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, włączając w to również dni ustawowo wolne od pracy.
  6. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną. Zamówienia złożone po godzinie 1500 lub w dzień wolny od pracy zostaną przyjęte do realizacji nie wcześniej niż pierwszego dnia pracującego od daty złożenia zamówienia.
  7. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności
   • Płatność przelewem,
   • Płatność przy odbiorze.
  8. Towary można odebrać osobiście w siedzibie operatora Sklepu, lub wysłane na adres Klienta. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wybranej odgórnie firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego w obecności dostarczyciela, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 4. Zwroty i reklamacje:
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.
  2. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
  3. Reklamację należy składać w siedzibie sklepu, pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego sprzedaz@voltex.net.pl Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres sklepu.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.
  2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego
Kontynuuj
Banner2

Kategorie

  Producent

  Twój koszyk jest pusty
  Obecnie nie ma recenzji produktów